Header Banner

Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου ΕΠΣΘ 2020-2021

Αριθ. Πρωτ. 260 Βόλος 1 5 / 7 /2020
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Το καταστατικό της.
2.- Τις διατάξεις του Κ.Α.Π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη
του παρόντος Κυπέλλου.
3.- Την από 13/7/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Π.Σ.Θ.
4.- Την από 13/7/2020 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος
Ε.Π.Σ.Θ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
περιόδου 2020-2021.
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α. Στους αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων Ε.Π.Σ.Θ. μετέχουν
υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας καθώς και οι ομάδες της Α’
& Β’ κατηγορίας ΕΠΣΘ. Η συμμετοχή των ερασιτεχνικών ομάδων σωματείων
που ίδρυσαν Π.Α.Ε. , είναι προαιρετική.
β. Τα σωματεία που έχουν υποχρέωση ή δυνατότητα συμμετοχής στο
Κύπελλο Ερασιτεχνών, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι 24/7/2020 και ώρα 21:00
δήλωση συμμετοχής στην Ε.Π.Σ.Θ. σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από αυτή και
πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ .
Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων
του ΚΑΠ και της παρούσας προκήρυξης.
Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό της
ομάδας από το κύπελλο και, επί πλέον, επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται
στον Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι
υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα προς την
Ένωση, άλλως αποκλείονται από το Κύπελλο.
γ) Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία
δύναται να γίνουν δεκτές, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση
των αγώνων της Ε.Π.Σ.Θ..
δ) Στην δήλωση συμμετοχής πρέπει εκτός των άλλων, να
γνωστοποιηθούν τα χρώματα του σωματείου καθώς και το γήπεδο που θα
χρησιμοποιηθεί ως έδρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ΚΑΠ.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι αγώνες του Κυπέλλου ΕΠΣΘ διοργανώνονται από την ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
α) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Θ. διεξάγονται με το
σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού, έπειτα από δημόσια κλήρωση από
την ‘Ένωση.
β) Η κλήρωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
γ) Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος, όταν το
ζεύγος των ομάδων που θα κληρωθεί ανήκει στην ίδια κατηγορία. Αν,
όμως, από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης προκύψει ζεύγος
ομάδων οι οποίες ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία, τότε η ομάδα που
αγωνίζεται στην κατώτερη ερασιτεχνική κατηγορία , ανεξάρτητα αν δεν
έχει κληρωθεί πρώτη, θα είναι γηπεδούχος. Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής
θεωρούνται ότι ανήκουν στην ανώτερη Ερασιτεχνική κατηγορία και
ακολουθούν κατά σειρά της Α’ & Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΘ.
δ) Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της
παρ. 12 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Θ.
ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020. Η ακριβής ώρα και χώρος της κλήρωσης θα
γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.
β) Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής
κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο τελείται, καθώς και
την ομάδα που έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου. Η κοινοποίηση του
προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις
του ΚΑΠ.
5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με
το πρόγραμμα των αγώνων.
β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της
Ε.Π.Σ.Θ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με
τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς και του ΚΑΠ.
6. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σε όλους τους αγώνες, του Κυπέλλου ΕΠΣΘ είναι υποχρεωτική, με
ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα
ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να
είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής ή διασώστης ή φυσιοθεραπευτής
που έχει τελειώσει τα ΤΕΙ ή πρόσωπο που ασκεί παραϊατρικό
επάγγελμα, ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών
και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που
μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο Σωµατείο δεν έχει µεριµνήσει για την
παρουσία ενός εκ των ανωτέρω ατόµων, στον υπό διεξαγωγή αγώνα, όντας
υπόχρεο αποκλειστικά προς τούτο, τότε ο αγώνας δεν θα τελείται και το
γηπεδούχο – υπόχρεο Σωµατείο θα χάνει τον αγώνα µε σκορ 0-3.
7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια
διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του
Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων σε συνδυασμό με
όσα προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα. Ειδικότερα, προβλέπονται
κυρώσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου πριν τη λήξη του
κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς
και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι).
β) ομάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με
το Φύλλο Αγώνα.
γ) ομάδα που δεν παρουσιάζεται να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα της
και τέλος
δ) ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου .
8. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Η γηπεδούχος ομάδα αναλαμβάνει την έκδοση της άδειας για την τέλεση
των αγώνων.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Η οικονομική οργάνωση – διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου
Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο ΕΠΟ.
10. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
α) Το κύπελλο ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.Θ. απονέμεται
στην νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με είκοσι πέντε (25) μετάλλια αμέσως μετά
τη λήξη του.
β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης κύπελλο και
είκοσι πέντε (25) μετάλλια.
γ) Στον διαιτητή και στους βοηθούς διαιτητές του τελικού απονέμεται από
ένα μετάλλιο.
δ)’Ολοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και
οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και
τα μετάλλια με πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη την νικήτρια ομάδα.
ε) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και
οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και
τα μετάλλια με πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια. Στην
περίπτωση που ποδοσφαιριστές δεν πειθαρχήσουν σ’ αυτή την υποχρέωση
εφαρμόζεται το άρθρο 47 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων.
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η παρούσα αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Θ. σαν
διοργανώτριας και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην
διοργάνωση αυτή.
β) Η οικονομική εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, οι
δε διατάξεις αυτή συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή.
γ) Η Ε.Π.Σ.Θ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής
κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των
αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα
το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Θ. και τους Κανονισμούς που διέπουν το άθλημα.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή τη προκήρυξη, τον Κανονισμό
Αγώνων Ποδοσφαίρου και την Αθλητική Νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Θ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο.

1
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
www.epsthessalias.gr
2
Αριθμ. Πρωτ. 259 Βόλος 15/7/2020
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη :
1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
3. Τον Πειθαρχικό Κώδικα ΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
4. Τον Κανονισμό Παιδιάς Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
5. Τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
6. Τον Κανονισμό Προπονητών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
7. Το Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
6. Την 435/2-8/2019 Προκήρυξη Αγώνων Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Θ. 2019-2020 και το
550/27-9-2019 Διορθωτικό της Προκήρυξης Αγώνων Πρωταθλημάτων της Α’, Β’ & Γ’
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2019-2020.
7. Την από 13/7/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ
8. Τους βαθμολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ & Γ’ κατηγορίας μετά την λήξη των πρωταθλημάτων
περιόδου 2019 – 2020.
9. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Πρωταθλημάτων Α΄ & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2020 – 2021.
3
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ορισμοί
Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν
Άρθρο 1 Εφαρμοζόμενες Διατάξεις
Άρθρο 2 Δήλωση Συμμετοχής-Παράβολο (Δικαίωμα Συμμετοχής)
Άρθρο 3 Ημερομηνία Έναρξης Πρωταθλημάτων-Κλήρωση Προγράμματος
Άρθρο 4 Γήπεδα Τέλεσης των Αγώνων
Άρθρο 5 Πρόγραμμα Αγώνων-Διάρκεια, Ημέρα και Ώρα Τέλεσης Αγώνων
Άρθρο 6 Έκδοση Αδείας
Άρθρο 7 Διαιτητής Αγώνα-Έξοδα Διαιτησίας
Άρθρο 8 Παρατηρητής Αγώνα
Άρθρο 9 Όριο ηλικίας ποδοσφαιριστή
Άρθρο 10 Συμμετοχή Ποδοσφαιριστή στις Μικτές Ομάδες της Ε.Π.Σ.Θ. και Ευθύνης
Σωματείων
Άρθρο 11 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες
Άρθρο 12 Προπονητής
Άρθρο 13 Βαθμολογική Κατάταξη των Ομάδων
Άρθρο 14 Ραδιοτηλεοπτικά-ΜΜΕ
Άρθρο 15 Έπαθλα-Έπαθλο Ήθους
Άρθρο 16 Ιατρός αγώνα
Άρθρο 17 Ομάδες Υποδομής
Άρθρο 18 Γενική Διάταξη
Άρθρο 19 Τελική Διάταξη
4
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Όλοι οι αγώνες πρωταθλημάτων διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α) των “κανόνων του παιχνιδιού” (Laws of the Game), των αποφάσεων,
εγκυκλίων και ερμηνειών που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA.
β) του παρόντος Κανονισμού, των οικείων προκηρύξεων, λοιπών
κανονισμών, αποφάσεων, οδηγιών και εγκυκλίων της Ε.Π.Ο. και
γ) των αποφάσεων, των οδηγιών, των κανονισμών και εγκυκλίων
των διοργανωτριών υπό τον όρο ό τι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις της
Ε.Π.Ο.
δ) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων ή ύπαρξης κενού στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν
οι διατάξεις του αντίστοιχου Κανονισμού της UEFA και αν δεν
υφίσταται πρόβλεψη του αντίστοιχου της FIFA.
2. α) Διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η τροποποίηση
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οποιαδήποτε τροποποίηση
κατά τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόμενη περίοδο, εκτός εάν
πρόκειται για αυξομείωση των ομάδων κάθε κατηγορίας οπότε
ισχύει από την μεθεπόμενη.
β) Κατ’ εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικού χαρακτήρα, διατάξεις,
οδηγίες της FIFA ή UEFA που αφορούν θέματα του παρόντος με άμεση
ισχύ εφαρμογής, ισχύουν από την κοινοποίηση τους ή, άλλως, από την
οριζόμενη από τη FIFA ή την UEFA ημερομηνία εφαρμογής τους.
3. Κάθε διάταξη προκήρυξης, απόφασης κλπ που είναι αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι
ανίσχυρη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
1. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά
να υποβάλλουν μέχρι και την 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην ‘Ενωση:
5
α. Την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της ΕΠΣΘ με όλα τα ζητούμενα
στοιχεία στην παραπάνω ημερομηνία.
β. Το παράβολο συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα : Α’ Κατηγορία εκατό πενήντα (150)
ευρώ & Β’ Κατηγορία εκατό πενήντα (150) ευρώ .
γ. Η ετήσια συνδρομή ως μέλους της Ε.Π.Σ.Θ. ποσό εκατό (100) ευρώ
δ. Παραχωρητήριο χρήσης γηπέδου.
ε. Συνυποσχετικό Διαιτησίας – Δήλωση Σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, των Εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, UEFA και ΕΠΟ ως
συνημμένο υπόδειγμα 1.
2. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να
εξοφλήσουν κάθε προϋφιστάμενη οικονομική εκκρεμότητα με την Ένωση ή με την ΕΠΟ, άλλως
αποκλείονται από το πρωτάθλημα και δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να
παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές.
3. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς
και της Ε.Π.Σ.Θ., των διατάξεων του Κ.Α.Π., των όρων της προκήρυξης, της αντίστοιχης
οικονομικής εγκυκλίου, των διατάξεων των κανονισμών της Ε.Π.Ο., καθώς και των αποφάσεων
των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ., διαφορετικά αποκλείονται από το
πρωτάθλημα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ. και υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία.
4. ‘Όσα σωματεία δεν αποστείλουν με την δήλωση συμμετοχής τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν
θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 3ο
: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 11-
12/9/2020 για την Α΄ και Β’ Κατηγορία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.
ΑΡΘΡΟ 4ο
: ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ΚΑΠ και ειδικότερα :
1. Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από την Επιτροπή
Γηπέδων της ΕΠΣΘ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης
Ομάδων της Ε.Π.Ο., να πληρούν τους όρους ασφαλείας όπως τους
παραδίδονται από τη διοργανώτρια, καθώς και τους όρους που προβλέπουν οι
6
διατάξεις των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game) και του άρθρου 9
του ΚΑΠ. Μέχρι την υλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης ομάδων και στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα, οι Ε.Π.Σ., με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν κάθε θέμα που αφορά τα
γήπεδα τέλεσης αγώνων.
2. Γηπεδούχος ομάδα κατά την έννοια του κανονισμού αυτού, είναι εκείνη που αγωνίζεται στην
έδρα της, σε δικό της γήπεδο ή σε γήπεδο που ανήκει σε άλλη ομάδα ή άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο όμως έχει νόμιμα εξασφαλίσει για τους αγώνες της, αναλαμβάνοντας
κάθε υποχρέωση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.
3. Η ομάδα, η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σ’ άλλη ομάδα
ή σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της
δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή του φυσικού ή νομικού
προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του
οποίου έχουν την χρήση (χωρίς περιοριστικούς όρους για τα επαγγελματικά
πρωταθλήματα). Σε περίπτωση που συγκεκριμένο γήπεδο έχει δηλωθεί ως
έδρα περισσοτέρων ομάδων διαφορετικών επαγγελματικών ενώσεων ή
κατηγοριών, τότε πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων σχετικά με
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων
ΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ή εν αμφιβολία προτεραιότητα έχει πάντα η
διεξαγωγή του αγώνα της ομάδος που αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία.
4. Για την έγκυρη συμμετοχή ομάδας σε ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα πρέπει να δηλώνεται ένα
γήπεδο ως κύρια έδρα. Οι ομάδες όμως έχουν την δυνατότητα με την δήλωση συμμετοχής να
ορίσουν και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα. Εάν, κατά τη διάρκεια των αγώνων
πρωταθλήματος, ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά μόνο σε
λόγους ακαταλληλότητας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των γηπέδων -ή του γηπέδου όταν
πρόκειται για ερασιτεχνική ομάδα- και θα διαπιστώνεται από τη διοργανώτρια), δεν μπορεί να
αγωνιστεί στην κύρια ή την εναλλακτική έδρα που έχει δηλώσει, έχει την υποχρέωση να βρει άλλη
εναλλακτική έδρα και σε περίπτωση που δεν βρει, να δεχθεί, ως έδρα της, το γήπεδο που θα
ορίσει η, κατά περίπτωση, διοργανώτρια.
5. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους, για τους αγώνες
πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν, επί ποινή
απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση
των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της
διοργανώτριας.
7
6. Σε όλα τα πρωταθλήματα του παρόντος Κανονισμού, εφ’ όσον οι αγώνες είναι
διπλοί, ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά στο γήπεδο της άλλης
ομάδας (με την επιφύλαξη αποφάσεων τιμωρίας του γηπέδου). Η σχετική σειρά
καθορίζεται με κλήρωση.
Ειδικές διατάξεις για τα γήπεδα ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών
α) Όταν έχουν ορισθεί στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, από την ίδια
διοργανώτρια, δύο αγώνες πρωταθλήματος, από τους οποίους ο
δεύτερος αφορά πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας και στην περίπτωση
που είναι ενδεχόμενο από τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα να καταστεί
ακατάλληλο το γήπεδο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ο πρώτος
αγώνας θα ματαιώνεται από το διαιτητή που έχει ορισθεί να τον
διευθύνει, προκειμένου να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας.
β) Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο αγώνες
πρωταθλήματος, η ώρα έναρξης του δεύτερου απ’ αυτούς πρέπει να
καθορίζεται τριάντα (30) λεπτά, τουλάχιστον, μετά την ώρα που κανονικά
θα έληγε ο πρώτος αγώνας. Αν, όμως, η ώρα έναρξης που έχει ορισθεί
να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί, λόγω
παράτασης, για οποιοδήποτε λόγο, της διάρκειας του πρώτου αγώνα, οι
ομάδες που θα αγωνισθούν έχουν υποχρέωση να περιμένουν τη λήξη
του.
γ) Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται με την
προκήρυξη ή με έγγραφο από την Ε.Ε. της ΕΠΣΘ, αμέσως μόλις
καταρτίζεται το πρόγραμμα των αγώνων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας
μόνο λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας
παραχώρησης του γηπέδου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, θα
κοινοποιηθεί με έγγραφο σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε εβδομάδα (ημέρα,
γήπεδο, ώρα) κάθε Τετάρτη από τον ηλεκτρονικό σελίδα (www.epsthessalias.gr) με ευθύνη των
αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση εμβόλιμων αγωνιστικών, η ενημέρωση θα γίνεται με τον ίδιο
τρόπο, το πρωί της Παρασκευής της προηγούμενης της αγωνιστικής.
8
3. Κάθε αλλαγή του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαία από την Ένωση, θα γίνεται γνωστή
στα σωματεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, εφόσον πρόκειται για
εμβόλιμη αγωνιστική εκτός προγράμματος.
Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ένωση μπορεί να αλλάζει την ώρα, και το γήπεδο τέλεσης
ενός αγώνα ενημερώνοντας όλους τους ενδιαφερομένους 24 ώρες πριν την έναρξή του.
5. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο απόγευμα και Κυριακή (πρωί, απόγευμα). Η Ένωση
έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιασδήποτε
άλλης ημέρας, εργάσιμης ή αργίας, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής
διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων. Όλοι οι εντός και εκτός έδρας αγώνες των Σωματείων ΑΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ και ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ θα διεξάγονται πάντα ημέρα και ώρα που θα εξυπηρετεί, με βάση
τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, τη μετακίνηση των σωματείων.
6. Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής Πρωταθλήματος. Το κάθε Σωματείο με την Δήλωση Συμμετοχής δηλώνει την
επιθυμητή ημέρα & ώρα για τους εντός έδρας αγώνες του. Για οποιαδήποτε τροποποίηση
της παραπάνω δήλωσης, είναι υποχρεωτική η αποστολή αιτήματος στην Γραμματεία της
Ένωσης δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. Εξαιτίας
του μικρού αριθμού γηπέδων και άλλων υποχρεώσεών της, η Ένωση δεν δεσμεύεται από την
σειρά προτεραιότητας στη χρήση του γηπέδου ή αιτήσεις επιθυμίας σωματείων, θα μεριμνά, όμως
να τις ικανοποιεί, εφόσον της παρέχεται ευχέρεια.
7. Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράμματος στα ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι
αγώνες.
Επίσης τις τρεις (3) τελευταίες αγωνιστικές, όλοι οι αγώνες με βαθμολογικό ενδιαφέρον
(ανακήρυξη πρωταθλητών ή κατάληψη θέσεων ανόδου ή υποβιβασμού) θα διεξάγονται την ίδια
ημέρα και ώρα, εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθεσιμότητας των γηπέδων.
8. Κανείς αγώνας δε θα διεξάγεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, εάν την ίδια ώρα
αγωνίζεται εντός έδρας ομάδα της Super League, της Football League & της Γ’ Εθνικής της
πόλης. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες των ευρύτερων περιοχών του Νομού Μαγνησίας, σε ότι
αφορά διεξαγωγή αγώνων ομάδων της περιοχής στις εν λόγω κατηγορίες. Τα ανωτέρω δεν
ισχύουν μόνο στην περίπτωση που αλλαγή της ημέρας ή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης
δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης γηπέδων, ή άλλων πιθανών προβλημάτων, ως ενδεικτικά
προθεσμίες ολοκλήρωσης αυτών κ.α.
9
9. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η
αναβολή του λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας
εφόσον η απόφαση για αυτήν ληφθεί 24 ώρες
τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί
ακόμη, πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική
δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της
ΕΠΣΘ.
10. Η διοργανώτρια δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αλλάξει την ώρα και
το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται, όμως να ειδοποιήσει όλους τους
ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο Τμήμα Τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν
από την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση των
ενδιαφερομένων από τη διοργανώτρια με ένα από τους επίσημους
τρόπους επικοινωνίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Η γηπεδούχος ομάδα είναι αρμόδια για την έκδοση της αδείας τέλεσης στα γήπεδα τα οποία θα
αγωνίζεται.
ΑΡΘΡΟ 7ο
: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΚΑΠ και ειδικότερα :
1. Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να
απευθύνεται έγκαιρα στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Θ., με αίτησή του, που είναι το αρμόδιο
όργανο για τον ορισμό. Τα έξοδα αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας, βαρύνουν το
σωματείο.
2. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ., τηρεί, υποχρεωτικά, τους πίνακες
αξιολόγησης των διαιτητών που καταρτίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, καθώς
επίσης και τους πίνακες που η ίδια καταρτίζει, όπως προβλέπεται από
τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Διαιτησίας. Εάν δεν επαρκούν οι
αξιολογημένοι διαιτητές ανώτερης κατηγορίας να διευθύνουν τους αγώνες
της αντίστοιχης κατηγορίας, η διεύθυνση των αγώνων θα γίνεται με
διαιτητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης της αμέσως
10
κατώτερης κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
1. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η Διοργανώτρια δια της Επιτροπής Πρωταθλήματος
της δύναται να ορίσει ένα εκπρόσωπό της ως παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζεται κατά
την κρίση της. Η υπόδειξη παρατηρητών από τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα
απαγορεύεται.
2. Ειδικότερα :
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ορισθεί παρατηρητής ή ο ορισθείς
παρατηρητής απουσιάσει, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα
πρόσωπο κοινής αποδοχής ή σε περίπτωση μη συμφωνίας, από ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο
διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την περίπτωση
ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.
3. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού
παρατηρητών της ΕΠΟ.
4. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο
παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα αγωνιζόμενα σωματεία, να
εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή
επαγγελματική) πριν την έναρξη του αγώνα, μόνο τα εξής πρόσωπα :
α. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ή ο αναπληρωτής του.
β. Ο προπονητής κάθε ομάδας ή ο υπεύθυνος αγωνιστικής λειτουργίας και ο τυχόν
βοηθός του (πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν ειδική ταυτότητα προπονητή της Ε.Π.Ο.)
γ. Ο γιατρός του αγώνα (ή ο εκτελών χρέη γιατρού αγώνα) κι ένας γιατρός (ή ο εκτελών
χρέη γιατρού αγώνα) για κάθε ομάδα.
δ. Ο γυμναστής κάθε ομάδας (πρέπει υποχρεωτικά να κατέχει ειδική ταυτότητα της
ΕΠΣΘ)
ε. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και
παραμονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω προσώπων: α. Φωτογράφων των επίσημων
πρακτορείων τύπου και μελών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων, για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, εφ’ όσον τα μέλη των τελευταίων έχουν τη σχετική άδεια από τη
διοργανώτρια. β. Νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του
γηπέδου παιχνιδιού.
11
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο επιθυμεί, δύναται αφού πρώτα λάβει τη
συγκατάθεση του διαιτητή, να επιτρέψει την είσοδο στον εν λόγω χώρο και σε αθλητές των
ακαδημιών του για την επαναφορά της μπάλας. Ο αριθμός των εν λόγω αθλητών δεν μπορεί να
ξεπερνά τους δέκα (10).
Εκτός από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω υποπαράγραφο α’ που θα πρέπει να
κατέχουν ειδική ταυτότητα, τα πρόσωπα α’ θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να επιδείξουν
ταυτότητα διαπίστευσης – πιστοποίησης εισόδου ώστε να έχουν δικαίωμα παραμονής μέσα στον
αγωνιστικό χώρο. Η ταυτότητα θα ισχύει για όλη την ποδοσφαιρική περίοδο και θα εκδίδεται από
την Ένωσή με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20) ευρώ έκαστος για τον εκπρόσωπο και
τον αναπληρωτή του αντίστοιχα.
Δικαίωμα έκδοσης ταυτότητας (διαπίστευσης – πιστοποίησης εισόδου) όσον αφορά τον
εκπρόσωπο ομάδας και τον αναπληρωτή του έχουν μόνο μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.
Σε περίπτωση που σωματείο επιθυμεί τον ορισμό Υπερπαρατηρητή, πρέπει έγκαιρα να
απευθύνεται στην Επιτροπή Πρωταθλήματος με αίτησή του. Καθήκοντα Υπερπαρατηρητή έχει
δικαίωμα να ασκεί ο Πρόεδρος ή οι Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι του ΔΣ της Ε.Π.Σ.Θ. τα έξοδα δε
αποζημίωσής τους βαρύνουν το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
: ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
α) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το
14ο έτος της ηλικίας του. Ο προσδιορισμός της ηλικίας γίνεται σύμφωνα με την παρ. γ΄. Ο
διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο
ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του. Ο διαιτητής
τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες.
β) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία γέννησής τους
θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους.
γ) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα
να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την
ημέρα των γενεθλίων των 14 και μετά).
ΑΡΘΡΟ 10ο
: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΚΑΙ
ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
12
1. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ.Θ. όταν καλούνται είναι
υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τα σωματεία.
2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει σε προπόνηση ή
αγώνα των μικτών ομάδων επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου της
Ε.Π.Σ.Θ. αποκλεισμός τριών (3) ημερών από οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου.
3. Ποδοσφαιριστής που αποκλείστηκε από τις μικτές ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς
του δεν δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα του σωματείου που ανήκει πριν από την παρέλευση
οκτώ (8) ημερών από την ημέρα του αγώνα των μικτών ομάδων στον οποίο δεν συμμετείχε για
την παραπάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται).
Η τυχόν συμμετοχή αυτού σε αγώνα του σωματείου του είναι αντικανονική και τιμωρείται
αυτεπάγγελτα από τη Διοργανώτρια. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν
με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα πρωταθλήματος, ή Κυπέλλου,
αμέσως προηγούμενου αγώνα των μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Θ. Σε περίπτωση υποτροπής οι
προαναφερόμενες ποινές διπλασιάζονται και κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 31
του ΚΑΠ.
4. Σωματείο που με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση, ή αγώνα ή αποστολή των μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Θ.
αποκλείεται κάθε φορά από τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Θ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
1. Απαγορεύεται σε ομάδα να χρησιμοποιήσει σε φιλικό αγώνα της με ομάδα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ποδοσφαιριστή που ανήκει στη δύναμη άλλης
Ελληνικής ομάδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της τελευταίας, η οποία
πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Ο., οπωσδήποτε πριν από την τέλεση του αγώνα
αυτού. Η παράβαση αυτής της διάταξης, εφ’ όσον καταγγελθεί στη
διοργανώτρια αρχή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερών), από
οποιαδήποτε ομάδα που μετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, τιμωρείται, με
απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας, με απώλεια του
πρώτου επίσημου αγώνα της και χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, αν πρόκειται
για σωματείο. Η απόφαση λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την καταγγελία.
13
2. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο
αγώνες της ομάδας που ανήκει (ή άλλων ομάδων, π.χ. της Εθνικής ομάδος). Ο
υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής
του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την
έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται
απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής
συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού,
ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
3. Κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 30η
Ιουνίου του επόμενου έτους, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνιστούν, σε
επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία
ανήκουν). Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται
να εγγράφονται – μετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά
να αγωνίζονται μόνο για λογαριασμό δύο. Η τυχόν συμμετοχή τους σε αγώνες του τρίτου
σωματείου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και δίδει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος. Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει μόνο για τους
ποδοσφαιριστές που προέρχονται από ομοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες
αγωνιστικές περιόδους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του Κ.Ι.Μ.Π.
4. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα
κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7)
ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές
ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή
τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που
δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη
έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως
η συμμετοχή είναι αντικανονική.
5. Όπου στην παρούσα προκήρυξη αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η
αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.
ΑΡΘΡΟ 12ο
: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
14
1. Όλα τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή της ποδοσφαιρικής τους
ομάδας, κάτοχο Διπλώματος Προπονητή UEFA B τουλάχιστον ο οποίος θα έχει εκδώσει και
ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ και σε ισχύ, όλα τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα της B΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή της
ποδοσφαιρικής τους ομάδας, κάτοχο Διπλώματος Προπονητή UEFA C τουλάχιστον ο οποίος
θα έχει εκδώσει και ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ και σε ισχύ , ως ακολούθως :
α. Μεταξύ του σωματείου και του προπονητή που κατέχει τα παραπάνω προσόντα,
συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης ως το υπόδειγμα 3, το οποίο όπως και κάθε
τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής TAXIS.
β. Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
1) Στοιχεία των συμβαλλομένων
2) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
3) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος
παροχές του προπονητή
4) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα
συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά
αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που
καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
5) Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στο πάγκο της ομάδας, με την
οποία έχει συμβληθεί, κατά την διάρκεια του αγώνα.
Υπενθυμίζεται ότι, πρώτον απαγορεύεται η ύπαρξη φυσικού προσώπου που θα ενεργεί
και θα ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή στο Σωματείο (εντός της Τεχνικής περιοχής)
εφόσον δεν είναι προπονητής. Δεύτερον δεν επιτρέπεται να δηλωθεί κανένας ως
προπονητής και τρίτον δεν επιτρέπεται η έκδοση δελτίου πιστοποίησης σε κανέναν για
χάρη του Σωματείου εφόσον δεν υφίσταται προπονητής.
2. Σωματεία που δεν τηρούν τις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:
α. Τιμωρούνται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ.Θ., με την επιβολή
χρηματικού προστίμου από τετρακόσια (400) έως οκτακόσια (800) ευρώ.
15
β. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη έγγραφη
ειδοποίηση της Ε.Π.Σ.Θ., η ποινή του χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται, με απόφαση του
οικείου δικαιοδοτικού οργάνου.
3. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να
βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη
ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να
παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει
10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου
Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη
δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής
αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά από καταγγελία, δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην
αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω
παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ
χιλιάδες (8.000,00) Ευρώ και ανάκληση ταυτότητας τριετίας μέχρι έξι (6)
μήνες. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του
δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
4. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA
οιασδήποτε κατηγορίας.
5. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή
UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει
αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως
αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
6. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή
UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την
ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της
αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να
υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική
περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια
16
αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου.
7. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την
ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ
εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του
σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν
επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.
ΑΡΘΡΟ 13ο
: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δέκα έξι (16) ομάδες σε έναν όμιλο.
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2002
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΑΟΒ ΔΑΦΝΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΠΥΡΑΣΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
17
1. Οι δεκαέξι (16) ομάδες θα συμμετάσχουν σε τριάντα (30) αγωνιστικές, δέκα πέντε (15)
αγωνιστικές στον α’ γύρο και δέκα πέντε (15) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι
αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως την 16η θέση.
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δέκα οχτώ (18) ομάδες.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΑΘΛΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΑΠΟΒ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ
ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΗΛΕΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Ο αριθμός συμμετοχής ομάδων στην Β’ Κατηγορία είναι ενδεικτικός και πιθανόν να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή. Ανάλογα τον τελικό
αριθμό των ομάδων θα συγκροτηθεί ένας ή δύο όμιλοι.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Κατηγορία έχει κάθε νέο, σωματείο ή μέλος, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις και έχει καταθέσει την δήλωση συμμετοχής μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία, η δε διαδικασία αναγνώρισής του από την ΕΠΟ έχει ολοκληρωθεί
18
μέχρι της προηγουμένης από την ημέρα κλήρωσης, καθώς επίσης όσα σωματεία
επαναδραστηριοποιηθούν .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
1. Δημιουργία τριών κατηγοριών Α’, Β’ & Γ’ Κατηγορίας
2. Μόνο για την Α’ Ερασιτεχνική είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια
του αγώνα δύο (2) ποδοσφαιριστών γεννηθέντων την 1η
Ιανουαρίου 2001 κι
εντεύθεν.
3. Yποχρεωτική συμμετοχή για όλα τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας με ανάλογη ομάδα,
στο Πρωτάθλημα Υποδομών της ΕΠΣΘ σε τουλάχιστον μία ηλικιακή κατηγορία.
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ-ΜΜΕ
1. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των πρωταθλημάτων της Ένωσης ανήκουν εξ ολοκλήρου σε
αυτή, ως εκ τούτου Σωματείο το οποίο επιθυμεί το σύνολο ή συγκεκριμένοι αγώνες του να
μεταδίδονται τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά, θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την Ένωση.
2. Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) και η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση κάθε αγώνα όταν η
σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη
διοργανώτρια.
3. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα για
απευθείας μετάδοση αγώνα, επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη
άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί η σχετική
σύμβαση. Αν ένας αγώνας , μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική
ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 15ο
: ΕΠΑΘΛΑ
1. Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α’ & Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο
και μετάλλια.
2. Στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, χωρίς να
έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε
ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο ποινές
19
που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. θα απονεμηθούν
Κύπελλα ήθους.
3. Στον ποδοσφαιριστή που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα σε κάθε κατηγορία θα
απονεμηθεί ειδικό αναμνηστικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο
: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών,
πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική, με
ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα
ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να
είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής ή διασώστης ή φυσιοθεραπευτής
που έχει τελειώσει τα ΤΕΙ ή πρόσωπο που ασκεί παραϊατρικό
επάγγελμα, ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών
και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που
μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο Σωµατείο δεν έχει µεριµνήσει για την παρουσία ενός εκ των
ανωτέρω ατόµων, στον υπό διεξαγωγή αγώνα, όντας υπόχρεο αποκλειστικά προς τούτο, τότε ο
αγώνας δεν θα τελείται και το γηπεδούχο – υπόχρεο Σωµατείο θα χάνει τον αγώνα µε σκορ 0-3.
ΑΡΘΡΟ 17ο
: ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Μόνο για την περίοδο 2020-2021 δεν θα ισχύσει η υποχρεωτική συμμετοχή για όλα τα
Σωματεία της Α’ Κατηγορίας με ανάλογη ομάδα, στο Πρωτάθλημα Υποδομών της ΕΠΣΘ
σε τουλάχιστον μία ηλικιακή κατηγορία.
Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022 θα ισχύσει κανονικά η υποχρεωτική συμμετοχή
για όλα τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 18ο
: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Θ. ως διοργανώτριας των παραπάνω
πρωταθλημάτων και των σωματείων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά την οποία τους
όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
20
Τα παραπάνω άρθρα ισχύουν με την προϋπόθεση της επερχόμενης έγκρισης του Πειθαρχικού
Κώδικα & του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου από την ΕΠΟ. Επιφύλαξη αλλαγής
κανονισμών οπότε θα ακολουθήσει και νέα συμπληρωματική προκήρυξη ανάλογη των τυχόν
τροποποιήσεων που ήθελε επέλθουν στους κανονισμούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής
τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες
τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. και δημοσιεύσεις λοιπών κανονισμών κ.λ.π.) ακόμη και μετά την
έναρξη των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 19ο
: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου
και την Αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Θ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Συνημμένα
Δήλωση Συμμετοχής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΣ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
P